Figure/Ground > Western Canada

Calgary

Copyright © Liao Yusheng.