Figure/Ground > Tokyo

Night Tokyo

Copyright © Liao Yusheng.