Figure/Ground > China > Shanghai

Propaganda Poster Art Center


Propaganda Poster Art Center
Room BOC 868 Huashan Lu
+86 (21) 6211-1845 or +86 (139) 0184-1246
Hours: 9am - 4:30pm.
Copyright © Liao Yusheng.