Figure/Ground > Japan > Tokyo

Mikimoto Ginza 2 (2005) - Toyo Ito

Copyright © Liao Yusheng.