Figure/Ground

London





Copyright © Liao Yusheng.