Figure/Ground > Indonesia

Legong Dance

Copyright © Liao Yusheng.