Figure/Ground > Greece

Olympia + Delphi

Copyright © Liao Yusheng.