Figure/Ground > China

Hong Kong

Copyright © Liao Yusheng.