Figure/Ground > China

Dujiangyan


The first 13 shots are all of Erwang Miao (Erwang Temple).
Copyright © Liao Yusheng.