Figure/Ground > Beijing

Simatai Great Wall

Copyright © Liao Yusheng.